Öronakupunktur används varje dag med gott resultat inom både svensk och internationell sjukvård.
Många problem kan behandlas framgångsrikt med öronakupunktur. 
Speciellt effektiv har den visat sig vara vid smärt-behandling samt inom behandling av olika typer 
av missbruk. 

På 70-talet upptäcktes det att akupunktur lindrar vid abstinens. Sedan dess har framförallt öronakupunktur blivit en vanlig del av behandlingen vid alkohol-, narkotika- och läkemedelsberoende i ett trettiotal länder.

Öronakupunktur är en behandlingsmetod som bygger på 
en helhetssyn på människan där öronen är en spegel av kroppens organ och dess funktioner. 
Ordet ”akupunktur” kommer av ”aku” som betyder nål och 
”pungere” som betyder sticka genom. 

Vid öronakupunktur stimuleras punkter i örat  för att åter-
upprätta energibalansen i kroppen så att effekter 
uppnås i andra delar av kroppen. 
Genom att påverka en bestämd punkt i örat som motsvarar 
och står i förhållande till ett visst organ, en kroppsdel eller 
en funktion, kan man förebygga och behandla sjukdomar 
och ge smärtlindring.
Öronakupunktur och kroppsakupunktur är två behandlings-
former som liknar varandra eftersom båda innebär att nålar 
sticks genom huden. Öronakupunktur används för att 
behandla samma tillstånd som behandlas med kroppsakupunktur. Impulser från akupunkturnålar leds 
vidare i nervsystemet varför neurotransmittorer och hormoner påverkas på ett liknande vis vare sig nålarna sitter i öronen eller på kroppen.  

Flera landsting och kriminalvårdsanstalter i Sverige använder sig av tekniken som också är användbar vid t.ex rökavvänjning och viktminskning. NADA kan dessutom ge lindring vid sömnproblem och depressioner och kan kombineras med annan medicinsk behandling. NADA-tekniken används även vid stresspåverkan av olika slag, bl.a. posttraumatisk stress.

 

Vad händer i kroppen vid NADA-akupunktur:

§        Stresshormonet kortisol sjunker i blodet

§        Endorfiner frisätts och ger en lugnande effekt

§        Signalsubstansen Serotonin påverkas och påverkar positivt smärta, sömn, känsloläge, aggression och aptit

§        Dynorfin frisätts och ger en smärtstillande effekt

§        Dopamin påverkas och är en ”må bra” signalsubstans och ingår i hjärnans belöningssystem.

§        GABA påverka, för låg nivå kopplas ihop med oro och ångest.

§        Påverkar ämnesomsättningen positivt.

§        Oxytocinhalten höjs och ger ro och välbefinnande


Kinesisk syn på akupunktureffekten

Den intuitiva, kinesiska, synen på akupunkturens mekanism utgår från uppfattningen, att kroppen har ett eget, inbyggt system för att skapa och vidmakthålla balans mellan kroppens olika funktioner. När allt är i balans, är man frisk, uppstår obalans på något håll blir man sjuk, och behandlingen inriktas på att återställa balansen.

 Detta kan ske på olika sätt - med hjälp av olika läkeörter (som oftast finns endast i Kina), genom Qi Gong, genom tryck och massage eller genom akupunktur.

 

Man ger då t ex öronakupunkturen på vissa speciella punkter som enligt detta synsätt har förbindelse med sådana funktioner som har inflytande på ett beroendetillstånd. Det är därvid fråga om en samverkan mellan olika system, som enligt traditionell kinesisk medicin betecknas med symboliska namn som "levern", "njuren" och som inte får reduceras till de enskilda organ som i västerländsk medicin har liknande namn.

 

Akupunkturens effekter vill en del tolka som huvudsakligen inbillning, placebo, men man kan då notera, att det går att med god, mätbar verkan ge djur akupunktur, och i sådana fall kan man rimligtvis inte tala om "inbillning". Det går också att påverka växter i deras utveckling genom akupunktur i örtstammen.

 

Den som vill betrakta mekanismen från en västerländsk medicinsk utgångspunkt kan notera följande basfakta:

*  vagusnerven, som med en flik går ut i öronmusslans botten, påverkas och ger i sin tur effekter på de viktiga inre organ som innerveras av den

 * den retning som åstadkommes, ger ökade halter av endorfiner,kroppens egna morfiner

* akupunkturen ger också högre halter av transmittorsubstanserna serotonin och noradrenalin

* akupunkturen påverkar hypofysens styrande hormon ACTH som i sin tur stimulerar hormonbildningen i binjurarnaVAD ÄR ÖRON AKUPUNKTUR